2373021119 Περιοχή Αλμύρα, Ν. Μουδανιά, Χαλκιδικής

Κατασκευή

ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES
Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τεχνικό Γραφείο

 

Η ΕΝΕΑ PROJECT SERVICES τα τελευταία χρόνια, έχοντας μια ξεχωριστή οργάνωση και εξειδίκευση στα βιομηχανικά κτίρια ειδικών προδιαγραφών, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις υψηλές απαιτήσεις τους, έχει επενδύσει σε εξειδικευμένο μελετητικό και τεχνικό προσωπικό.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό με τους έμπειρους εργοδηγούς, λειτουργούν έχοντας γνώση κατασκευών και μεθόδων , που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Με την αυστηρή επίβλεψη, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τη χρήση υψηλής ποιότητας υλικών, επιτυγχάνεται πάντα η έγκαιρη υλοποίηση των έργων στα στενά χρονικά πλαίσια που παρέχονται.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι η εταιρεία εκτός από τη κατασκευή νέων μονάδων και επεκτάσεων, έχει αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία πάνω στην ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό υπάρχουσων βιομηχανιών (ιδιαίτερα μάλιστα σφαγείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας κρέατος με προδιαγραφές Ε.Ε.).

Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την κατασκευή εφόσον η επιχείρηση πρέπει ταυτόχρονα να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Θα μπορούσε το σύνολο των υπηρεσιών της εταιρείας να συνοψιστεί με τον πρόσφατα διατυπωμένο όρο «ολική ποιότητα». Από τις αρχικές φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και τις θεμελιώδεις επιλογές , μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, την είσπραξη των επιδοτήσεων και τη λειτουργία, η εταιρεία πάντα προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα στον επενδυτή, να επωμίζεται τα προβλήματα του , να δίνει λύσεις.

Συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν οι εξής πρόσθετες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του έργου και της επένδυσης , των οποίων το πραγματικό κόστος χάρη στην οργάνωση της εταιρείας γίνεται εξαιρετικά χαμηλό : 

Παρακολούθηση και τακτική αναθεώρηση (αν είναι απαραίτητο) του ταμειακού προγράμματος , καθώς και του χρονικού προγραμματισμού για έλεγχο της πορείας του έργου και το χρόνο αποπεράτωσης. Καθημερινή ενημέρωση του ημερολογίου του έργου, με εγγραφές των εκτελεσθέντων εργασιών, με στοιχεία υλικών, εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού και άλλων παραμέτρων. Έλεγχος της διακίνησης σχεδίων, δελτίων, παραστατικών, παραγγελιών και παραλαβής εξοπλισμού και υλικών, διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών και υπεργολάβων, αμοιβών προσωπικού και ασφαλιστικών εισφορών, σε οργανωμένα αρχεία και εκτύπωση τακτικών αναφορών.

Επίβλεψη και έλεγχος του έργου πέρα από την καθημερινή ενημέρωση από το εργοτάξιο, με την άμεση καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων επιμετρήσεων και παραλαβής υλικών. Συνεργασία με το λογιστήριο και τη διοίκηση του επενδυτή για γενική παρακολούθηση της επένδυσης, έγκαιρη κοπή και καταχώρηση των παραστατικών, διαδικασίες επιστροφής του Φ.Π.Α, σενάρια ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης μέχρι την υλοποίηση της επένδυσης. 

Παράδοση μετά την ολοκλήρωση του έργου, των ακριβέστατων σχεδίων και τευχών συντήρησης της εγκατάστασης με τεχνικά manuals, έντυπα εξοπλισμού και κωδικούς εξαρτημάτων, εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, καθώς και στα συστήματα αυτοματισμού και ηλεκ/κών υπολογιστών.

Η υποστήριξη συνεχίζεται και μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης για οποιαδήποτε εργασία ή πρόβλημα παρουσιαστεί, με στόχο όπως έχει ήδη αναλυθεί πιο πάνω την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.